UWAGA RODZICE !!!

 

Rada Rodziców na posiedzeniu 20 czerwca 2017
(protokół nr 5/ (2016/ 2017) zebrania Rady Rodziców) zdecydowała

o grupowym ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły przez firmę COMPENSA.

 

Suma ubezpieczenia:  11 000 zł

Składka:                          42 zł

 

     Ubezpieczenie to zapewnia ochronę 24 godzin na dobę powstałe na terytorium całego świata. Ubezpieczenie chroni dzieci w szkole i poza szkołą, w życiu prywatnym, podczas wyjazdów szkolnych i rodzinnych, w roku szkolnym i wakacjach, Zakres ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawniani sportów (w tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, też kursów samoobrony prowadzonych przez placówkę oświatową) w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych.

Zakres podstawowy obejmuje śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku, dodatkowo gdyby śmierć lub trwały uszczerbek nastąpił w środku lokomocji lub aktu sabotażu lub terroru świadczenie zostanie zwiększone dodatkowo o 50% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie to zapewnia zwrot kosztów operacji plastycznych, zwrot kosztów korepetycji, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, naprawy lub wypożyczenia środków specjalnych. Ubezpieczenie zapewni również zwrot do 500 zł kosztów uszkodzenia sprzętu medycznego (np. okulary, aparat słuchowy, aparat ortodontyczny) w skutek nieszczęśliwego wypadku. W zakresie dodatkowym polisy jest również jednorazowe świadczenia z tytułu poważnego zachorowania dziecka (np. guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca). jak też jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci rodzica lub opiekuna prawnego.

W zakresie Rodzice mają zapewnione również jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku gdy nie został orzeczony uszczerbek na zdrowiu. W takim przypadku wymagana jest tylko jedna wizyta ambulatoryjna.

Krystyna Klemarewska

krystyna@chmielewski.elk.pl

Agencja Ubezpieczeniowa Andrzej Antoni Chmielewski

19-300 Ełk, ul. Chopina 11

tel. (087) 621-15-45, 606 831 865

 

Szczegóły i zakres ubezpieczenia w załączniku – zakres ubezpieczenia. 

 

Przypominamy, że ubezpieczenie dziecka jest nieobowiązkowe

 

wstecz Ogłoszenia

wstecz strona główna