Biuletyn Informacji Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 7

z Oddziałami Integracyjnymi

 w Ełku

ul. Kilińskiego 48

19-300    Ełk

Tel. 87 7326090

Fax 87 7326089

     
 

Adres strony Internetowej: www.sp7.elk.edu.pl            Adres skrzynki e-mail: sp7@elk.edu.pl


Dyrektor mgr Leszek Marek Sobczak
Z-cy dyr. mgr Bożena Piskorska, mgr Bożena Elżbieta Gołaszewska
 
Podstawa utworzenia i działania
Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 01.03.1988 r. wydanego przez Urząd Miasta w Ełku. Uchwałą nr VI/57/99 Rady Miasta Ełk z dnia 12.03.1999r. została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Rada Miasta uchwałą nr XXXI/298/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku zmieniła nazwę szkoły na Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, a z dniem 1 września 2017 Uchwałą nr XXXIII.339.19 Rady Miasta Ełku z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku została ośmioletnią Szkoła Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.
 
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szkoły jest Statut Szkoły.
W szkole funkcjonują następujące organy szkoły:
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Rada Szkoły,
- Samorząd Uczniowski.
Ich kompetencje i zasady działania określają:
     Regulamin Rady Pedagogicznej,
     Regulamin Rady Rodziców,
     Regulamin Rady Szkoły,
     Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w szkole opracowano szereg procedur:
     Procedury ograniczające wejście osób trzecich do Szkoły
     Kodeks zachowań ucznia - zachowanie podczas przerw miedzylekcyjnych
     Procedury w sytuacji zagrożenia życia - próba samobójcza lub informacja o myślach samobójczych
     Instrukcja postępowania w razie zagrożenia terrorystycznego - zasady postępowania
     Zalecane procedury postępowania w sytuacjach gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy rodzicem a nauczycielem
     Procedury w sytuacjach trudnych
 
Przewodniczącym Rady Rodziców i Rady Szkoły jest p. Ewa Kratyńska. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego jest Oliwia Witanowska z VIIIb.
Dobre przygotowanie uczniów w kolejnych etapach edukacyjnych umożliwia Ramowy plan nauczania i przyjęte Programy nauczania. Działalność wychowawczą Szkoły porządkuje Szkolny Program Wychowawczo–Profilaktyczny. Składanie i rozpatrywanie skarg i wniosków regulują Procedury rozpatrywania skarg i wniosków.
 
Uczniowie i oddziały 

 

 Klasa
 Ilość oddz.
 Liczba uczniów
 Klasa I
 4
71
 Klasa II
 4
 88
 Klasa III
 4
 74
 Klasa IV
 3
 51
 Klasa V
 6
125
 Klasa VI
 6
135
 Klasa VII
 4
98
 Klasa VIII

 3

65

 Łącznie
34
 707
 

 
Pracownicy 

 

Ilość pracowników dydaktycznych
 81
Ilość pracowników  administracji
 4
Ilość pracowników  obsługi 
 22
 

Sekretarz szkoły - Teresa Brdys
Główny księgowy - Aneta Kasjańczyk-Guła
Księgowa - Barbara Nieścier
Kierownik gospodarczy - Grażyna Sadowska
Referent - Barbara Lelmacher

 

Dyżury dyrekcji - od 745 do 1520

Dyrektor: Leszek Marek Sobczak - piątek

Wicedyrektor: Bożena Piskorska - poniedziałek, środa

Wicedyrektor: Bożena Elżbieta Gołaszewska -  wtorek, czwartek

 
Sekretariat szkoły czynny jest od 730 do 1530.

 

Sprawozdanie finansowe 2018:

     Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

     Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)

     Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

     Informacja dodatkowa - załączniki

     Do bilansu

 

 

Projekt  „Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych
w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP7.261.01.2020 na organizację wycieczek w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

 

Szanowni Państwo

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie wycieczek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku

 

Termin realizacji zamówienia maj – czerwiec 2020.

 

Oferty należy złożyć do 28.02.2020 do godz. 10.00
 

ZAŁĄCZNIKI:

       ZAPYTANIE OFERTOWE

       FORMULARZ OFERTOWY

       OŚWIADCZENIE

       WZÓR UMOWY

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku  zawiadamia, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące organizacji trzech wycieczek szkolnych w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

       Protokół z wyboru wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP7.261.08.2019 DOPOSAŻENIE - ZAKUP 33 LAPTOPÓW
dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku - SPRZĘT IT I NARZĘDZIA (TIC) w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”

 

Szanowni Państwo

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu  NR SP7.261.08.2019 o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na doposażenie Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku w pomoce dydaktyczne i narzędzia do pracy w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakup 33 komputerów przenośnych - laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym do pracowni komputerowych oraz sal przedmiotowych biologiczno-geograficznej; fizyczno-chemicznej; matematycznej dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku

Planowany termin realizacji zamówienia do 31.08.2019

Oferty należy złożyć do 05.08.2019

       ZAPYTANIE OFERTOWE

       FORMULARZ OFERTOWY

       OŚWIADCZENIE

       WZÓR UMOWY

       OPIS PRZEDMIOTU

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

       Powołanie komisji

       Protokół z wyboru wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP7.261.07.2019 DOPOSAŻENIE - ZAKUP 33 LAPTOPÓW
dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku - SPRZĘT IT I NARZĘDZIA (TIC) w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”

 

Szanowni Państwo

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na doposażenie Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIC do pracy w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Planowany termin realizacji zamówienia do 14.06.2019

Oferty należy złożyć do 30.05.2019

       ZAPYTANIE OFERTOWE

       FORMULARZ OFERTOWY

       OŚWIADCZENIE

       WZÓR UMOWY

       OPIS PRZEDMIOTU

W związku z uwagami które wpłynęły do niniejszego postępowania o następującej treści:

„Dotyczy postępowania SP7.261.07.2019 pn. „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”. W sekcji „Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową” – str. 5 i dalsze, przytoczona specyfikacja zawiera błędy.

1.

„Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać wsparcie producenta komputera.”

Zamawiający umieszczając taki zapis eliminuje oryginalne oprogramowanie NetSupport School, umożliwiając zaoferowanie jedynie produktu, będącego w istocie tym samym programem występującym pod inną nazwą, sprzedawanego łącznie ze sprzętem przez producenta sprzętu. W ten sposób Zamawiający stosuje niedopuszczalne praktyki ograniczające konkurencję – eliminując oprogramowanie NetSupport School z bez wątpienia skuteczniejszą pomocą techniczną producenta oprogramowania jednocześnie promuje sprzęt określonego producenta w pozostałych częściach postępowania.

„Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, ograniczając w istotny sposób konkurencję, podczas gdy inny niż opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania tegoż zamówienia pozwoliłby mu uzyskać ten sam efekt, a jednocześnie większa ilość wykonawców uzyskałaby dostęp do zamówienia (por. wyrok KIO z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2478/17).”

https://uclp.com.pl/czyny-nieuczciwej-konkurencji-zamowieniach-publicznych/1.

2.

„ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI

* Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych.”

Powyższy zapis był zawsze niezgodny z rzeczywistością – producent, przed laty tłumacząc stronę internetową, omyłkowo zawarł tę funkcję programu NetSupport Protect na liście funkcji NetSupport School. I taka specyfikacja z błędem pokutuje w Polsce od lat.

Wnioskuję, w związku z powyższym, o dokonanie następujących zmian:

- usunięcie zapisu „musi posiadać wsparcie producenta komputera”

- usunięcie ze specyfikacji oprogramowania zdania „Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych.”

 

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 tj. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia: 3.06.2019r.

       OPIS PRZEDMIOTU

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego SP7.261.07.2019

 

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku zawiadamia, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 33 komputerów przenośnych - laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym do pracowni komputerowych oraz do sal przedmiotowych biologiczno-geograficznej; fizyczno-chemicznej; matematycznej dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku realizacji projektu „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Otrzymaliśmy odpowiedz od 3 firm:

1. T-Matic Ełk SYSTEMY KOMPUTEROWE - liczba uzyskanych punktów 90

2. Media - Pol ul. Motycka 11 Warszawa - liczba uzyskanych punktów 93

3. KOMSERWIS Sp. z o.o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 - nie złożyła oferty

 

Za najkorzystniejsza ofertę uznano Media - Pol ul. Motycka 11 Warszawa - liczba uzyskanych punktów 93

Zamawiający dokonał oceny ofert pod kontem wymogów określonych w zapytaniu, stwierdzając, iż oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i jest ofertą najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny z zapytania ofertowego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte

Unieważniono postępowanie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP7.261.06.2019 DOPOSAŻENIE - ZAKUP 33 LAPTOPÓW
dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku - SPRZĘT IT I NARZĘDZIA (TIC) w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”

 

Szanowni Państwo

 

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na zakup 33 komputerów przenośnych - laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym, pakietem biurowym i oprogramowaniem antywirusowym do pracowni komputerowych oraz do sal przedmiotowych biologiczno-geograficznej; fizyczno-chemicznej; matematycznej dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku

Planowany termin realizacji zamówienia do 21.05.2019

Oferty należy złożyć do 09.05.2019

       ZAPYTANIE OFERTOWE

       FORMULARZ OFERTOWY

       OŚWIADCZENIE

       WZÓR UMOWY

       OPIS PRZEDMIOTU

Nierozstrzygnięte - Postępowanie zostało unieważnione z powodu wady prawnej, którą obarczone było niniejsze zapytanie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP7.261.05.2019 na organizację wycieczek w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”

Szanowni Państwo

 

      Zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie wycieczek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku

Termin realizacji zamówienia maj – czerwiec 2019

Oferty należy złożyć do 04.04.2019

ZAŁĄCZNIKI:

       ZAPYTANIE OFERTOWE

       FORMULARZ OFERTOWY

       OŚWIADCZENIE

       WZÓR UMOWY

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

      Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku  zawiadamia, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące organizacji trzech wycieczek szkolnych w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

       Protokół z wyboru wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP7.261.03.2019 NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ  - DOPOSAŻENIE 4 PRACOWNI: GEOGRAFICZNEJ, FIZYCZNEJ, CHEMICZNEJ, BIOLOGICZNEJ

Szanowni Państwo

 

      Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na zakup pomocy dydaktycznych -do realizacji zajęć i doposażenia 4 pracowni: geograficznej, fizycznej, chemicznej, biologicznej; dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku realizowanych w ramach projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji zamówienia 28.02.2019

Oferty należy złożyć do 15.02.2019

ZAŁĄCZNIKI:

       ZAPYTANIE OFERTOWE

       FORMULARZ OFERTOWY

       OŚWIADCZENIE

       WZÓR UMOWY

       FORMULARZ ofertowy DOPOSAŻENIA

       OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W dniu 13.02.2019 r. ZAŁĄCZNIKI ZOSTAŁY POPRAWIONE ZE WZGLĘDU NA BŁĘDNIE NADANY NR ZAPYTANIA  (NR WEWNĘTRZNY) TREŚĆ ZAPYTANIA NIE ULEGŁA ZMIANIE.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

      Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku  zawiadamia, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące dostawy doposażenia pracowni szkolnych: geograficznej, fizycznej: chemicznej, biologicznej w pomoce dydaktyczne na potrzeby szkoły w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

       Powołanie komisji

       Protokół z wyboru wykonawcy

       Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP7.261.04.2019 na DOPOSAŻENIE Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku w pomoce dydaktyczne i NARZĘDZIA (IT) do pracy w ramach realizacji projektu „Moja przyszłość-rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”

Szanowni Państwo

 

      Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na  3 komputery przenośne - laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym do pracowni przedmiotowych biologiczno-geograficznej; fizyczno-chemicznej; matematycznej dla Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnym w Ełku

Termin realizacji zamówienia do 02.04.2019

Oferty należy złożyć do 27.03.2019

ZAŁĄCZNIKI:

       ZAPYTANIE OFERTOWE

       OPIS PRZEDMIOTU

       WZÓR UMOWY

       FORMULARZ ofertowy DOPOSAŻENIA

       OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

 

Nabór na wolne stanowisko:  

głównego księgowego

w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

ogłoszenie

 


Autor dokumentu: Tomasz Marchel

Udostępnił:  Tomasz Marchel (2008-10-22 21:42:44)
Ostatnio zmodyfikował:  Tomasz Marchel (2020-03-04 13:24:21)