19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 48, tel. 87 7326090, e-mail: sp7@elk.edu.pl

  

Nasza szkoła jest atrakcyjną placówką edukacyjną o indywidualnym obliczu. Dysponuje bardzo dobrym zapleczem sportowym i dydaktycznym: pełnometrażową salą gimnastyczną, salą judo, siłownią, boiskami sportowymi, pracownią multimedialną, językową i pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny.

Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia. Oferujemy nowocześnie wyposażoną szkołę z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Nasza szkoła jest przede wszystkim dla uczniów. To oni mają czuć się tu dobrze i bezpiecznie. Utworzyliśmy KLASY INTEGRACYJNE, w których dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pod opieką dwóch nauczycieli, mogą zdobywać wiedzę razem z rówieśnikami. Podejmując różnorodne zadania wspólnie osiągają sukces. Pamięta się tu o uczniu przeciętnym i tym, który ma kłopoty z nauką, a ten zdolny rzeczywiście rozwinie tu skrzydła. A wszystko w harmonii z rozwojem fizycznym. Budynki i boiska szkolne znajdują się w otoczeniu zieleni, bezpośrednio nad Jeziorem Ełckim. Przecież jednym z naszych priorytetów są działania ekologiczne. Współpracujemy z nadleśnictwem i Ełckim Centrum Edukacji Ekologicznej. Nauczyciele realizując projekty pozyskują fundusze na rzecz szkoły. Nasi sportowcy mają doskonałą bazę lokalową. W szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu: piłka nożna – chłopcy i siatkówka – dziewczyny. Nie każdy uczeń musi zajmować się sportem wyczynowo, ale każdy musi nauczyć się pływać. Po prostu nie ma wyboru: wszyscy uczniowie klas drugich i piątych mają obowiązkową, bezpłatną naukę pływania na pływalni miejskiej. Proponujemy też gry i zabawy ruchowe, a dla miłośników tańca – zajęcia taneczne. Posiadamy dwie nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe. Cała szkoła funkcjonuje w sieci, uczniowie mają ciągły, bezpłatny dostęp do internetu. Komputer czeka również w czytelni i świetlicy. Jesteśmy Cyfrową Szkołą. Jednak, jeśli ktoś woli tradycyjne środki przekazu, zapraszamy do bogatego księgozbioru czytelni i biblioteki szkolnej. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych organizowanych na terenie miasta, województwa i kraju. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. Od wielu lat ukazuje się szkolna gazetka "Kleks”. Nasze miejsce jest w zjednoczonej Europie. W latach 2005-2008 realizowaliśmy europejski projekt  SOCRATES COMENIUS ze szkołami z Finlandii i Niemiec, a w 2009-2011 współpracowaliśmy ze szkołami z Hiszpanii, Anglii, Finlandii i Turcji.

Rodzice są współgospodarzami szkoły i współdecydują o jej rozwoju. Wiosną zapraszamy ich na festyn rodzinny, na którym razem się bawimy i integrujemy. Pracuje tu znakomita kadra: wykształcona, kreatywna, zaangażowana. To dzięki niej szkoła zdobyła certyfikaty: „Szkoła z klasą” czy „Cyfrowa Szkoła”. Troska o ucznia jest naszą dewizą. W szkole zatrudnieni są specjaliści: logopeda, pedagog, surdopedagog i socjoterapeuci. Uczymy się z innymi i od innych. Współpracujemy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, Ełckim Centrum Edukacji Ekologicznej, Ełckim Centrum Kultury, Biblioteką Miejską, Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Ełku i innymi instytucjami.